0614927925 info@aafgrasveld.nl

Algemene Voorwaarden Coachpraktijk Inner Wisdom

Artikel 1 Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Coachpraktijk Inner Wisdom (KvK 81401183) gevestigd te Amsterdam diensten of producten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

U gaat met Coachpraktijk Inner Wisdom een overeenkomst aan wanneer:

  • U een offerte schriftelijk aan ons bevestigt, dan wel per e-mail dan wel schriftelijk ondertekend.
  • U zich aanmeldt voor een programma/traject, ademcirkel/workshop of coachsessie via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
  • U een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod aanvaardt.
  • U een (digitaal) product aanschaft via de website.

Artikel 2 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen tussen de partijen die betrokken zijn bij de opdracht, ook die door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslecht door het daartoe bevoegde orgaan.

Artikel 3 Offerte

De offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na de datum ervan, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Annulering

Annuleren van een afgesproken 1-op-1 coachsessie kan telefonisch tot 48 uur voor de afspraak en dient door ons te worden bevestigd. Wanneer de cliënt(en) niet minimaal 48 uur van tevoren afzegt of niet op de afspraak verschijnt, worden de kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.

Als Coachpraktijk Inner Wisdom door overmacht genoodzaakt is de coachsessie of workshop te verplaatsen, geldt wat betreft annulering de oorspronkelijke datum. Er wordt dan een nieuwe datum gepland of in overleg geld geretourneerd.

Artikel 5 Betaling

Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum worden gedaan. Tenzij de coachsessie of workshop eerder dan 7 dagen in de toekomst ligt. Dan wordt deze binnen 7 dagen betaald. Als betaling uitblijft dan kunnen wij een beroep doen op een incassobureau. U dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die wij redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft. Client dient verschuldigde bedragen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Afnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen van de reeds overeengekomen termijnen op te schorten, ook niet in geval van klachten. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan voorafgaand de ingaande datum/termijn van programma/traject/ademcirkel/workshop.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Bent u ontevreden over een door ons geleverde dienst, dan doen wij ons uiterste best om daar samen met u uit te komen. Coachpraktijk Inner Wisdom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. Onze aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor die dienst. Onze aansprakelijkheid voor zaakschade gaat niet verder dan het bedrag dat onze verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Als de verzekering niet uitkeert, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

Het materiaal en teksten dat wordt gebruikt op de website, tijdens de sessie/workshop, in (online) trainingen en e-books mogen niet worden verspreid of verveelvoudigd.

Artikel 8 Einde dienstverlening

Coachpraktijk Inner Wisdom behoudt zich het recht voor de dienstverlening vroegtijdig te beëindigen indien: a) Het vertrouwen tussen de opdrachtgever en Coachpraktijk Inner Wisdom dusdanig geschaad is dat voortzetting van de opdracht redelijkerwijs niet kan worden gevergd. b) De cliënt de begeleiding dusdanig frustreert dat er feitelijk geen sprake meer is van effectieve begeleiding. c) De kosten verbonden aan de opdracht niet worden voldaan door de opdrachtgever/client. d) Door overmacht. Alvorens hiertoe over te gaan zal Coachpraktijk Inner Wisdom de opdrachtgever/client schriftelijk waarschuwen.